faq

 

   Dobrze znamy naszą branżę.
   Możemy Państwu udzielić
   profesjonalnej odpowiedzi na
   wszystkie pytania. Jeśli macie
   Państwo pytania prosimy
   o kontakt do nas.

 

FAQ

wiecej Czy zbierający sprzęt składa jakieś raporty do GIOŚ?
wiecej Wprowadzam różne drobne urządzenia w opakowaniach, czy oprócz sprawozdań sprzętowych musze coś jeszcze składać?
wiecej Czy przedsiębiorcy muszą wciąż rozliczać się za korzystanie ze środowiska?
wiecej Coraz częściej spotykam się z informacją, że nie należy wyrzucać zużytego sprzętu. Z czystej ciekawości pytam czy problem zużytego sprzętu jest aż tak istotny, czy tak dużo sprzętu ląduje w lasach?  Czy faktycznie mamy już w Polsce jakieś wymierne efekty ekologiczne takich działań?
wiecej Reprezentuję przedsiębiorstwo zagraniczne, które chce wprowadzić sprzęt elektryczny do Polski, zamierzam pokazać wszelkie obowiązki (w tym także rejestracji w GIOŚ) Organizacji Odzysku Sprzętu.  
wiecej Jestem wprowadzającym sprzęt z bateriami, zgodnie z przepisami rozszerzyłem numer rejestrowy o litery BW. Czy powinienem posługiwać się teraz dwoma numerami rejestrowymi, czy tylko rozszerzonym? Na jakich dokumentach podawać ten numer?
wiecej Sprzedaję sprzęt IT przez Internet. Klient wysłał do mnie monitor dwa miesiące od zakupu u mnie nowego. Czy muszę go przyjmować? Wydawało mi się, że taki obowiązek mam w momencie sprzedaży.
wiecej Próbuję wyliczyć należną opłatę produktową dotyczącą wprowadzanego przeze mnie sprzętu. Wprowadziłem rodzaj 2.13, 140 ton, nic nie zebrałem, czy mógłbym prosić w jaki sposób dokonać wyliczenia? (proszę o przykład wypełnionego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej w dwóch wariantach: I w przypadku gdy wprowadzający nic nie uzbierał, II zebrał 20 ton zużytego sprzętu?
wiecej Czy można oddać np. starą pralkę do punktu złomu? Czy to jest zgodne z prawem?
wiecej Naprawiam komputery. Klient chce zostawić u mnie swój popsuty sprzęt. Czy jestem muszę go przyjąć i co mam z nim zrobić?

wiecej Jesteśmy importerem drobnego sprzętu AGD. Jakie kroki powinniśmy podjąć, aby zarejestrować się rejestrze GIOŚ?  

wiecej Mam do zbycia stary telewizor i lodówkę, ale nie za bardzo wiem gdzie mogę oddać. Podobno nie powinienem wyrzucać do śmietnika. Co mam więc z tym zrobić?  
wiecej Kupiłam chłodziarkę z dostawą do domu, poprosiłam sklep o odbiór starej, ale zażądano dodatkowej opłaty. Czy mają do tego prawo? 
wiecej Jestem wprowadzającym sprzęt informatyczny, w jaki sposób powinienem wypełniać obowiązek uwidaczniania kosztów gospodarowania odpadami?

wiecej Słyszałem, że jest nowa dyrektywa dotycząca sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Czy nasze przepisy zostały już do niej dostosowane? Jakie zmiany oznacza dla nas?

wiecej Sprzedaję sprzęt i dowiedziałem się, że powinienem zamieścić w sklepie informację informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.

wiecej Importuję kosiarki do trawy z silnikiem spalinowym. Jednak zapłon jest elektryczny. Czy jest to sprzęt w myśl ustawy?

  

wiecej Coraz częściej spotykam się z informacją, że nie należy wyrzucać zużytego sprzętu. Z czystej ciekawości pytam czy problem zużytego sprzętu jest aż tak istotny, czy tak dużo sprzętu ląduje w lasach?  Czy faktycznie mamy już w Polsce jakieś wymierne efekty ekologiczne takich działań?


Zgodnie z ustawą użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma obowiązek przekazania zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt. Nieoddanie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt stanowi wykroczenie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w znacznej większości, zawiera substancje niebezpieczne zarówno dla człowieka jak i środowiska naturalnego np. świetlówki zawierające rtęć, urządzenia gospodarstwa domowego zawierające sześciowartościowy chrom stosowany w powłokach urządzeń, ołów w szkle monitorów kineskopowych itd. Wprowadzenie do porządku prawnego ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym dało podstawy do stworzenia w Polsce odpowiedniego systemu zagospodarowania odpadów powstałych z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym składników niebezpiecznych zawartych w „elektrośmieciach”, które to są poddawane odzyskowi, recyklingowi bądź unieszkodliwianiu. Najbardziej wymiernym efektem ekologicznym ww. działań jest fakt zebrania w 2008r. 56 425 781,82 kg zużytego sprzętu, które w przypadku braku stosownego systemu gospodarki zużytym sprzętem z trafiły by do przysłowiowego „lasu”, następnie substancje niebezpieczne do naszego pożywienia, a te do naszego organizmu. Niestety, nikt kto wyrzuca odpady „do lasu” nie chwali się takim procederem, a więc i prowadzenie jakichkolwiek rejestrów jest niemożliwe.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wiecej  Reprezentuję przedsiębiorstwo zagraniczne, które chce wprowadzić sprzęt elektryczny do Polski, zamierzam pokazać wszelkie obowiązki (w tym także rejestracji w GIOŚ) Organizacji Odzysku Sprzętu.

Przedsiębiorca zagraniczny może dokonać rejestracji w GIOŚ z tym, że zgodnie z art. 18 ust. 5 ww. ustawy przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym baterie lub akumulatory wykonuje obowiązki wynikające z rejestracji za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. W takim przypadku jako wprowadzający baterie i akumulatory zarejestrowany powinien być Polski oddział zagranicznej firmy. Jak wynika z powyższego obowiązek rejestracji w GIOŚ nie może być przekazany organizacji odzysku, czy jakiemukolwiek innemu podmiotowi.

Natomiast zgodnie z art. 28 ustawy o bateriach i akumulatorach wprowadzający baterie lub akumulatory może realizować następujące obowiązki za pośrednictwem innych podmiotów:
• zorganizowanie sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
• odbiór baterii i akumulatorów przemysłowych i samochodowych,
• zawarcie umowy ze zbierającym,
• osiąganie poziomów zbierania,
• składanie sprawozdań do marszałka,
• zawarcie umowy z zakładem przetwarzania.

Właściwym sposobem na powierzenie ww. obowiązków wynikających z art. 28 ustawy o bateriach i akumulatorach jest umowa w forma pisemna zawarta z „innym podmiotem”.

Należy zaznaczyć, że „innym podmiotem” nie może być organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdyż zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) przedmiotem działania organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest wyłącznie działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wiecej  Jestem wprowadzającym sprzęt z bateriami, zgodnie z przepisami rozszerzyłem numer rejestrowy o litery BW. Czy powinienem posługiwać się teraz dwoma numerami rejestrowymi, czy tylko rozszerzonym? Na jakich dokumentach podawać ten numer?  

Sposób nadawania numeru rejestrowego po wejściu w życie ustawy o bateriach i akumulatorach został skonstruowany w taki sposób aby przedsiębiorca nie musiał się posługiwać dwoma numerami rejestrowymi. W związku z powyższym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego w przypadku wprowadzającego sprzęt, który wprowadza również baterie następuje rozszerzenie juz nadanego numeru rejestrowego i od tego momentu przedsiębiorca posługuje się rozszerzonym numerem rejestrowym. Obowiązek umieszczania numeru rejestrowego dotyczy faktur i innych dokumentów sporządzanych  w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej ale tylko tej części działalności gospodarczej, która polega na wprowadzaniu do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego a nie całości działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wiecej  Sprzedaję sprzęt IT przez Internet. Klient wysłał do mnie monitor dwa miesiące od zakupu u mnie nowego. Czy muszę go przyjmować? Wydawało mi się, że taki obowiązek mam w momencie sprzedaży.  

Powstanie obowiązku przyjmowania zużytego sprzętu przez sprzedawcę wymaga łącznego spełnienia następujących przesłanek: posiadanie statusu sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, dokonywanie sprzedaży, sprzęt ma status sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zwrot następuje przy sprzedaży nowego sprzętu, ilość zużytego sprzętu jest nie większa niż ilość nabywanego, zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju co nabywany. W związku z powyższym zwrot powinien nastąpić w momencie sprzedaży nowego sprzętu. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wiecej  Próbuję wyliczyć należną opłatę produktową dotyczącą wprowadzanego przeze mnie sprzętu. Wprowadziłem rodzaj 2.13, 140 ton, nic nie zebrałem, czy mógłbym prosić w jaki sposób dokonać wyliczenia? (proszę o przykład wypełnionego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej w dwóch wariantach: I w przypadku gdy wprowadzający nic nie uzbierał, II zebrał 20 ton zużytego sprzętu?


Odpowiedź na to pytanie wymaga rozważenia kilku wariantów. Przede wszystkim czy wprowadzany przez wprowadzającego sprzęt jest przeznaczony dla gospodarstw domowych czy jest inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych oraz czy został zebrany zużyty sprzęt czy nie:
Przykład 1. Jeżeli wprowadzany sprzęt jest przeznaczony dla gospodarstw domowych (140 ton) i wprowadzający nic nie zebrał.
Należna opłata produktowa będzie za nieosiągnięcie poziomu zbierania
Link do zał. nr 1 (word).
Link do zał. nr 1 (pdf).

Przykład 2. Jeżeli wprowadzany sprzęt jest inny niż przeznaczony dla gospodarstw i wprowadzający nic nie zebrał.
Nie ma wymaganego poziomu zbierania dla sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych natomiast poziom odzysku i poziom recyklingu dotyczy jedynie zużytego sprzętu zebranego. Tak wiec w tym przypadku opłata produktowa wynosi zero
Link do zał. nr 2 (word).
Link do zał. nr 2 (pdf).

Przykład 3   Jeżeli wprowadzany sprzęt jest przeznaczony dla gospodarstw domowych (140 ton) i zebrano zużyty sprzęt (20 ton).
Nie osiągnięty został wymagany poziom zbierania – czyli opłata produktowa za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania oraz dodatkowo (jeżeli zużyty sprzęt został tylko zebrany, nie został natomiast dalej przekazany) za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu obliczonego dla masy (20 ton) zebranego zużytego sprzętu
Link do zał. nr 3 (word).
Link do zał. nr 3 (pdf).

Przykład 4 Jeżeli wprowadzany sprzęt jest inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych (140 ton) i zebrano zużyty sprzęt (20 ton).
Nie ma wymaganego poziomu zbierania dla sprzętu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych natomiast jest opłata produktowa (jeżeli zużyty sprzęt został tylko zebrany, nie został natomiast dalej przekazany) za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu obliczonego dla masy (20 ton) zebranego zużytego sprzętu.
Link do zał. nr 4 (word).
Link do zał. nr 4 (pdf).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wiecej  Czy można oddać np. starą pralkę do punktu złomu? Czy to jest zgodne z prawem?  

 

Zgodnie z art. 35 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych czyli np. pralki jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zgodnie z definicją zbierającego zużyty sprzęt zawartą w ustawie punkt skupu złomu jest takim podmiotem ale pod określonym warunkiem. Prowadzący punkt skupu złomu musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu i musi być zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 6 ww. ustawy.  Reasumując oddanie zużytej pralki do zarejestrowanego w rejestrze GIOŚ punktu skupu złomu jest zgodne z prawem.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wiecej  Naprawiam komputery. Klient chce zostawić u mnie swój popsuty sprzęt. Czy jestem muszę go przyjąć i co mam z nim zrobić?  

 

Zgodnie z Art. 42 a Ustawy o ZSEiE prowadzący punkt serwisowy jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, ale tylko w przypadku, gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa jest dla niego nieopłacalna.  Ponadto możecie Państwo odmówić przyjęcia takiego sprzętu, jeśli stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

W rozumieniu Ustawy o ZSEiE prowadzący punkt serwisowy, w którym dokonuje się naprawy sprzętu jest Zbierającym.  Jeśli nie zarejestrowali się Państwo dotąd w rejestrze GIOŚ, należy dokonać tego jak najszybciej.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wiecej  Jesteśmy importerem drobnego sprzętu AGD. Jakie kroki powinniśmy podjąć, aby zarejestrować się rejestrze GIOŚ?  

 

W celu przeprowadzenia poprawnej rejestracji należy:

 • wypełnić wniosek (w przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem służymy pomocą)
  Wzór wniosku o wpis do rejestru
 • wnieść opłatę rejestrową w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz. 1649) (dokument dostępny w dziale Prawo)

  Numer konta Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska , na które należy uiszczać opłatę rejestrową:

  NBP O/Warszawa
  48 1010 1010 0006 4813 9150 0000
  Tytułem:"Opłata rejestrowa"
 • wysłać wypełniony wniosek wraz z uwierzytelnioną kopią dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej i umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku przekazania ustawowych obowiązków organizacji) na adres:

  Główny Inspektor Ochrony Środowiska
  Departament Kontroli Rynku
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wiecej  Mam do zbycia stary telewizor i lodówkę, ale nie za bardzo wiem gdzie mogę oddać. Podobno nie powinienem wyrzucać do śmietnika. Co mam więc z tym zrobić?  

Absolutnie nie może Pan zostawić zużytych urządzeń w zwykłym śmietniku.
Grozi za to kara do 5 000 zł !
Proponujemy skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej / Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy i zapytać, gdzie lokalnie znajduje się nieodpłatny punkt zbiórki zużytego sprzętu.

Ponadto informujemy, że każde przedsiębiorstwo komunalne jest ustawowo zobligowane do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.
Jeśli nie mamy własnego transportu, warto zorientować się czy są organizowane w Pana gminie objazdowe akcje zbiórki sprzętu, podczas których mieszkańcy mają możliwość darmowego pozbycia się zużytych urządzeń wystawiając je przed swoją posesją.
Innym rozwiązaniem, jednakże płatnym, jest zlecenie odbioru sprzętu bezpośrednio z domu uprawnionej firmie.
Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi lokalizacjami punktów zbiórki sprzętu, prezentowanymi na tej stronie internetowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wiecej  Kupiłam chłodziarkę z dostawą do domu, poprosiłam sklep o odbiór starej, ale zażądano dodatkowej opłaty. Czy mają do tego prawo?  

 

Punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej rzeczywiście mają obowiązek przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości, ale pod warunkiem, że Klient dostarczy ten sprzęt samodzielnie.

W przypadku odbioru starego urządzenia z domu, sprzedawca ma prawo żądać opłaty za odbiór i transport urządzeń.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wiecej Jestem wprowadzającym sprzęt informatyczny, w jaki sposób powinienem wypełniać obowiązek uwidaczniania kosztów gospodarowania odpadami? 

Sprzęt informatyczny nigdy nie podlegał temu obowiązkowi.

W obecnej chwili obowiązek uwidaczniania KGO dotyczy jedynie sprzętu określonego w grupie 1 w załączniku nr 1 do ustawy czyli „Wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego”. Obowiązek ten wygaśnie po 13 lutym 2013 r;


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wiecej
 Słyszałem, że jest nowa dyrektywa dotycząca sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Czy nasze przepisy zostały już do niej dostosowane? Jakie zmiany oznacza dla nas?

Na dostosowanie zmian wynikających z Dyrektywy WEEE do przepisów krajowych mamy czas najpóźniej do 14 lutego 2014 roku.

Aktualnie trwają prace projektowe.

 

Główne zmiany w Dyrektywie WEEE:

 

Wyższe poziomy zbierania zużytego sprzętu

 

Poziom zbierania ZSEIE

Termin obowiązywania              od dnia wejścia w życie zmienionej dyrektywy

Dotychczasowy poziom

4 kg /mieszkańca/rok

W ciągu 3 lat

45% średniej masy wprowadzonego sprzętu w trakcie trzech poprzednich lat

 

Po 4 latach

państwa członkowskie będą miały do wyboru osiąganie poziomu zbierania w wysokości: 65% średniej masy sprzętu wprowadzonego na rynek w trakcie trzech poprzednich lat

lub

85% masy wytwarzanego zużytego sprzętu.

Po 7 latach

 

Dla kilku państw UE, w tym dla Polski została wpisana 2-letnia derogacja na osiągnięcie ostatecznego poziomu zbierania.

 

Poziom zbierania będzie obowiązywał nie tylko w przypadku sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, ale również zużytego sprzętu pochodzącego z innych źródeł,

 

 

Nowy podział na grupy.

Po upływie 6 lat od dnia wejścia w  życie zmian Dyrektywy zacznie obowiązywać skrócony podział sprzętu (z 10 do 6 grup):

Nr grupy

Opis

1

Sprzęt działający na zasadzie wymiany ciepła

2

Monitory, ekrany, sprzęt o powierzchni powyżej 100 cm2 zawierający ekrany

3

Lampy

4

Duży sprzęt ( co najmniej jeden z wymiarów jest powyżej 50 cm)

5

Mały sprzęt (żaden z wymiarów nie przekracza 50 cm)

6

Mały sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden z wymiarów nie przekracza 50 cm)

 

Zwiększenie dostępności punktów zbierania dla mieszkańców

Sklepy prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego lub elektronicznego o powierzchni co najmniej 400 m2będą zobowiązane do przyjęcia ZSEIE, którego jakikolwiek z wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego.

 

Ponadto zmiany przewidują:

 • wzrost poziomów odzysku i recyklingu
 • harmonizację rejestrów wprowadzających prowadzonych przez poszczególne kraje.
 • rozwiązania ograniczające przemieszanie zużytego sprzętu  jako używanego, ale sprawnego.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wiecej
 Sprzedaję sprzęt i dowiedziałem się, że powinienem zamieścić w sklepie informację informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.


Najbardziej wiarygodną informację otrzyma Pan we własnej Gminie, która ma obowiązek do sporządzania takiej listy punktów zbiórki.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wiecej
 Importuję kosiarki do trawy z silnikiem spalinowym. Jednak zapłon jest elektryczny. Czy jest to sprzęt w myśl ustawy?

Tego typu urządzenie nie podlega ustawie.

 

Zgodnie z wytycznymi do ustawy o sprzęcie, jeżeli energia elektryczna służy jedynie do podtrzymania lub funkcji kontrolnych danego urządzenia i przy braku dopływu prądu elektrycznego urządzenie spełnia swoją bezpośrednią funkcję, to takie urządzenie należy wyłączyć z przepisów ustawy.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.