Rząd przyjął projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektrotechnicznym

17.02.2015 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ZSEIE.

Nowa ustawa ma obowiązywać od 1 czerwca 2015 r.

Najważniejsze zmiany:

  • do 31.12.2015 r. przedsiębiorca wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie zobowiązany do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu, pochodzącego z tych gospodarstw, w wysokości odpowiadającej co najmniej 35 % masy wprowadzonego do obrotu sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym (4 kg na mieszkańca w roku);
  • od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. wprowadzający sprzęt będzie musiał osiągać minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie niższej niż 40 % masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach; a w przypadku sprzętu oświetleniowego - nie mniej niż 50 %;
  • od 01.01.2021 r. wprowadzający sprzęt musi realizować minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie mniejszej niż 65 % masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach.
  • ograniczenia dotyczące zbierania niekompletnego ZSEIE. Jedynie zakłady przetwarzania, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie i odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – będą mogły zajmować się zbieraniem niekompletnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego części. Rozwiązanie to ma zminimalizować nielegalny demontaż zużytego sprzętu.
  • wprowadzenie audytów zewnętrznych organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania. Celem audytów będzie sprawdzanie przestrzegania prawa ochrony środowiska w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, w tym procesów przetwarzania.
  • nowa ustawa zobowiąże sprzedawców detalicznych sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących sklepy o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 m2, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm. W praktyce oznacza to, że do sklepu będzie można oddać małe urządzenia bez konieczności nabycia w nim nowego towaru.
  • sprzedawca (detaliczny i hurtowy), który dostarczy klientowi nowy sprzęt, np. przywiezie mu lodówkę lub telewizor, musi nieodpłatnie odebrać stary sprzęt, bez możliwości żądania dodatkowej opłaty.

 


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.