Nowelizacja Ustawy o bateriach i Akumulatorach tuż, tuż....

Od 02.04.2014 Podkomisja sejmowa ds. monitorowania gospodarki odpadami pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach przyjętym przez Radę Ministrów w lutym br.

Jakie zmiany szykują się dla Wprowadzających baterie?

• Zwolnienia dla „małych” Wprowadzających:

Przedsiębiorcy, którzy w danym roku wprowadzili do obrotu:
- baterie lub akumulatory przenośne , których masa nie przekracza 1 kg lub
- baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe, których masa nie będzie przekracza łącznie 100 kg.

mają zostać zwolnieni z obowiązku osiągania wymaganych przez nowelizację poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów, z uiszczania tzw. opłaty produktowej (za wprowadzenie sprzętu na rynek), a także finansowania przetwarzania i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Aby jednak uzyskać zwolnienie z tych obowiązków, przedsiębiorstwa będą musiały złożyć odpowiednie dokumenty u marszałków województw (pomoc de minimis).

Oznacza to, że będą one same decydować , czy chcą skorzystać z takiego zwolnienia, czy nie. Jednocześnie warto zauważyć że ustawa nie zwalnia „małych wprowadzających” z obowiązku wpisu do rejestru wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, sprawozdawczości o masie wprowadzanych do obrotu baterii lub akumulatorów.

Uproszczona ewidencja wprowadzanych baterii

Projekt nowelizacji zakłada, że w ewidencji baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu nie trzeba będzie informować o ich liczbie, a jedynie o rodzaju i masie.

Zmiana sposobu obliczania wydatków na kampanie edukacyjnych

Firmy wprowadzające na polski rynek baterie i akumulatory będą wnosiły opłaty związane z prowadzeniem kampanii edukacyjnych - dwa grosze za kilogram wprowadzanych do obrotu baterii lub akumulatorów.

Jeśli wysokość środków, jakie Wprowadzający baterie i akumulatory musi przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne nie przekroczy 10 zł (w danym roku kalendarzowym) - nie będzie musiał on takiej kampanii finansować.

• Wprowadzający powinien zweryfikować podmiot, któremu powierzył realizację obowiązków Ustawy.

Podmiot pośredniczący w realizacji obowiązków nałożonych na wprowadzających baterie i akumulatory będzie zobowiązany posiadać wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001.

Podmioty te będą musiały wpisywać się do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Rozwiązanie takie pozwoli na kontrolę tych podmiotów w zakresie zgodności ich działalności z istniejącymi przepisami prawa. Przewiduje się również podwyższenie standardów wykonywanych usług przez podmioty pośredniczące.

Odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków ustawowych, tak jak dotychczas, będzie spoczywać na wprowadzających baterie i akumulatory, bez względu na to, czy zdecydują się realizować je sami, czy z udziałem podmiotów pośredniczących.


© 2017 ELECTRO-SYSTEM ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO S.A.